Fireworks stock photo by Yuganov Konstantin/Shutterstock

Happy 4th by Gustavo Frazao/Shutterstock